Ignacy Domagalski – listy

Listy ks. Ignacego Domagalskiego do Walerego Przyborowskiego z lat 1885-1895 stanowią część zbioru spuścizn w zasobie Archiwum Archidiecezjalnego Warszawskiego. Nie wiemy w jaki sposób listy znalazły się w zasobie Archiwum Archidiecezjalnego Warszawskiego. Być może po śmierci księdza listy zostały przekazane przez spadkobierców adresata (mniej prawdopodobne, że uczynił to sam adresat),  nie wiemy jednak czy bezpośrednio do Archiwum czy ich droga do zasobu była znacznie dłuższa.

Spuścizna łącznie liczy 38 kart o wymiarze 21,5×14 cm w formie rękopisów. Wszystkie zostały odczytane, przepisane i opatrzone objaśnieniami w miejscach, w których było to możliwe – dotyczy to przypisów biograficznych, tłumaczeń sentencji oraz znaczeń niektórych słów. Wszystkie wyrazy nieczytelne albo co do których archiwista miał wątpliwość umieszczone zostały w nawiasie kwadratowym. 

Kontakt

adres

Archiwum
Archidiecezjalne
Warszawske

ul. Dewajtis 3
01-815 Warszawa

telefon

22 561 01 36